Sprawozdania

Sprawozdanie finansowe 2020Sprawozdanie finansowe 2019
Pobierz sprawozdania w formacie PDF:
Sprawozdanie finansowe 2018Sprawozdanie finansowe 2017Sprawozdanie finansowe 2016

Statut Fundacji Pomagam.pl

(tekst jednolity z dnia  28 września 2021 r. )

I Postanowienia ogólne

§1

 1. Fundacja, zwana dalej „Fundacją”, została ustanowiona przez Justynę Sobolewską-Noel, zwaną dalej „Fundatorem”, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Martę Bukowską-Mikosz w kancelarii notarialnej w Krakowie przy ulicy Kupa 5/2, w dniu 1 lutego 2010 roku. Nazwa Fundacji to „Fundacja Pomagam.pl”.
 2. Fundacja działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (t.j. Dz.U. z 1991 r. Nr 46 poz. 203 z pózn. zm.), ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2014 r. nr 1118 z pózn. zm.) oraz na podstawie niniejszego statutu, zwanego dalej „Statutem”.

§ 2

 1. Fundacja posiada osobowość prawną.
 2. Fundację powołuje się na czas nieokreślony.

§ 3

 1. Siedzibą Fundacji jest Warszawa.
 2. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania jej celów może ona prowadzić działalność także poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych..

§ 4

 1. Fundacja ma prawo używania pieczęci i oznak zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
 2. Prawo do używania nazwy i symbolu graficznego jest zastrzeżone i przysługuje wyłącznie Fundacji.
 3. Fundacja może ustanawiać odznaki, certyfikaty, nagrody i medale honorowe, i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla fundacji, a także dla rozwoju społecznego, ekologii, i edukacji.

II Cele i środki działania Fundacji

§ 5

Celami Fundacji są:

 1. ochrona i promocja zdrowia,
 2. edukacja ekologiczna i konsumencka społeczeństwa,
 3. działalność wspomagająca rozwój przedsiębiorczości oraz wspólnot i społeczności lokalnych,
 4. działalność na rzecz ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,
 5. propagowanie i realizowanie idei zrównoważonego rozwoju, ekologii i udziału człowieka w środowisku naturalnym, zwłaszcza poprzez rozwijanie świadomości ekologicznej i promocję zdrowego trybu życia,
 6. działania na rzecz poprawy stanu środowiska naturalnego Polski i świata,
 7. działania na rzecz promocji tradycyjnej i ekologicznej żywności,
 8. inicjowanie i popieranie międzynarodowej współpracy na rzecz ochrony środowiska naturalnego i szerzenia ekologii,
 9. oddziaływanie na świadomość społeczeństw co do stanu środowiska naturalnego,
 10. popieranie badań naukowych zmierzających do poprawy stanu środowiska naturalnego,
 11. wspieranie ruchów ekologicznych,
 12. działania na rzecz rozwoju regionalnego i rozwoju obszarów wiejskich,
 13. kształtowanie postaw postępowania zgodnych z zasadą zrównoważonego rozwoju,
 14. stymulowanie społecznych inicjatyw proekologicznych i tworzenie warunków dla zwiększania ich skuteczności,
 15. tworzenie warunków organizacyjnych i materialnych dla wdrażania nowych rozwiązań w dziedzinie ochrony środowiska,
 16. rozwój form swobodnego przepływu między Polską i innymi krajami, idei, myśli naukowo-technicznej i innych wartości związanych z ochroną i kształtowaniem środowiska,
 17. działalność na rzecz ochrony zdrowia, w tym przede wszystkim pomoc osobom dotkniętym chorobą nowotworową i innymi, które są spowodowane m.in. zanieczyszczeniem środowiska naturalnego,
 18. działalność edukacyjna na rzecz dzieci i młodzieży, zwłaszcza w tematyce ekologii i ochrony środowiska naturalnego,
 19. kształtowanie postaw obywatelskich i zwiększenie zaangażowania obywateli w życie publiczne i gospodarcze kraju,
 20. promowanie alternatywnej i nowoczesnej wizji debaty publicznej w Polsce, głównie w odniesieniu do kwestii ochrony środowiska naturalnego i ekologii,
 21. pomoc w zdobywaniu i pogłębianiu wiedzy i kwalifikacji przydatnych obywatelom w ich aktywności zawodowej i społecznej,
 22. działania na rzez wzrostu aktywności zawodowej ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży,
 23. upowszechnianie i ochrona praw obywatelskich, praw pracowniczych,
 24. upowszechnianie i ochrona praw konsumentów,
 25. działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn,
 26. upowszechnianie kultury fizycznej i sportu oraz krajoznawstwa i wypoczynku,
 27. wsparcie i pomoc osobom najuboższym, starszym i samotnym, zagrożonym wykluczeniem społecznym,
 28. działania na rzecz poprawy jakości współpracy między instytucjami samorządowymi, organizacjami pozarządowymi oraz mieszkańcami.

§ 6

 1. Fundacja realizuje swoje cele statutowe poprzez:
 1. prowadzenie działalności szkoleniowo-edukacyjnej poprzez organizowanie spotkań, seminariów oraz innych form poszerzania wiedzy służących promocji programu Fundacji,
 2. prowadzenie działalności oświatowej i wychowawczej,
 3. organizowanie festiwali i imprez artystycznych,
 4. aktywne uczestnictwo w życiu publicznym, m.in. występowanie do właściwych władz oraz sądów z wnioskami, zastrzeżeniami i projektami,
 5. współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji,
 6. realizacje projektów wzorcowych, nowatorskich i eksperymentalnych autorstwa Fundacji i na zlecenie (w szczególności organów władzy państwowej i samorządowej),
 7. współpracę naukową i naukowo-techniczną z ośrodkami w kraju i za granicą,
 8. propagowanie wykorzystania nowoczesnych technologii w ogólnie pojętym poradnictwie obywatelskim i edukacji,
 9. promowanie technik i nowych rozwiązań proekologicznych,
 10. formy ekspresji uczuć: ekspozycje, manifestacje, demonstracje, plakatowanie, promocje itp.
 11. działalność edukacyjną i badawczą,
 12. współpracę z organizacjami krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi sieciami organizacji; inicjatywami społecznymi i osobami zaangażowanymi w działania społeczne o zbliżonych celach,
 13. organizację wymian międzynarodowych,
 14. działalność charytatywną,
 15. promocję i organizowanie wolontariatu,
 16. prowadzenie biblioteki, w tym zbiorów audio i wideo,
 17. gromadzenie środków finansowych, w tym zbiórki publiczne, na cele statutowe Fundacji,
 18. prowadzenie na zlecenie oraz ze środków własnych różnorodnej aktywności kulturalno–artystycznej (m.in. w formie zleceń, zespołów i imprez),
 19. edukację ekologiczną i konsumencką,
 20. doradztwo skierowane do podmiotów prywatnych i publicznych, firm komercyjnych w kwestiach ochrony środowiska naturalnego, ekologii oraz zrównoważonego rozwoju związanego z uwzględnianiem potrzeb osób najuboższych lub zagrożonych wykluczeniem,
 21. prowadzenie działalności pomocniczej na rzecz administracji publicznej,
 22. opracowywanie raportów o stanie środowiska i planów ochrony środowiska, dokumentacji przyrodniczych, opinii, ekspertyz, strategii, programów, projektów, prognoz dotyczących zagadnień ekologicznych, a także systemów atestacji, kontroli i badan żywności,
 23. promocję i propagowanie, oraz zaangażowanie w projekty i działania  związane z czystymi technologiami (energia słoneczna, wiatru, wody i biomasy itp.),
 24. propagowanie i promocję innych nowoczesnych technologii przyjaznych środowisku,
 25. prowadzenie gospodarstw biodynamicznych i ekologicznych,
 26. propagowanie, organizowanie i koordynowanie międzynarodowych przedsięwzięć proekologicznych,
 27. organizowanie ośrodków kultury ekologicznej,
 28. prowadzenie działań mających na celu objęcie ochroną prawną obiektów cennych przyrodniczo; planowanie i realizacja projektów renaturalizacyjnych oraz rewitalizacyjnych,
 29. wykup, dzierżawa gruntów lub stosowanie innych form opieki w stosunku do terenów cennych przyrodniczo,
 30. propagowanie proekologicznych metod ograniczania ilości zanieczyszczeń i zagospodarowania odpadów,
 31. organizowanie i propagowanie eko- i agroturystyki,
 32. poradnictwo prawne,
 33. wspieranie techniczne i finansowe głównie organizacji pozarządowych oraz instytucji zajmujących się ochroną środowiska, ochroną praw zwierząt lub podejmujących działania na rzecz upowszechniania i ochrony wolności, a także praw człowieka,
 34. dystrybucja publikacji ekologicznych i wyrobów przyjaznych dla środowiska lub służących ochronie środowiska,
 35. lobbing wśród przedstawicieli władz ustawodawczych i wykonawczych wszystkich szczebli w zakresie realizacji celów statutowych,
 36. udział w postępowaniach administracyjnych dotyczących spraw związanych z ingerencją w środowisko naturalne,
 37. występowanie do właściwych – wg kompetencji – władz lokalnych, wojewódzkich i krajowych oraz sądów z wnioskami o zastosowanie środków prowadzących do usunięcia zaistniałego zagrożenia środowiska, zaniechania naruszania środowiska, przywrócenia stanu poprzedniego,
 38. składanie organom administracji wniosków i zastrzeżeń do projektów planów zagospodarowania przestrzennego i do decyzji administracyjnych mających wpływ na środowisko oraz opiniowanie przedsięwzięć z punktu widzenia ich zgodności z interesami ochrony przyrody,
 39. prowadzenie działalności wydawniczej, poligraficznej, reklamowej i promocyjnej.
 1. Działalność wskazana w niniejszym paragrafie prowadzona jest w sferze zadań publicznych organizacji pożytku publicznego tak odpłatnie jak i nieodpłatnie.

III Majątek i dochody Fundacji

§ 7

 1. Majątek założycielski Fundacji stanowi kwota 2 500 zł (dwa tysiące pięćset złotych) oraz inne mienie nabyte przez Fundacje w toku działania. Z tej kwoty 1000 zł (jeden tysiąc złotych) jest przeznaczony na działalność gospodarczą Fundacji.
 2. Fundacja może również prowadzić odpłatną działalność pożytku publicznego na zasadach określonych ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Dochód z tej działalności przeznaczony jest wyłącznie na realizację celów statutowych tj. na realizację celów pożytku publicznego.
 3. Fundacja odpowiada całym swoim majątkiem za swoje zobowiązania.

§ 8

 1. Dochody Fundacji mogą pochodzić z:
 1. majątku własnego fundacji
 2. spadków, zapisów, darowizn poczynionych na rzecz Fundacji przez krajowe i zagraniczne osoby fizyczne i prawne;
 3. dotacji, subwencji, grantów, kontraktów i innych środków pochodzących z funduszy prywatnych lub publicznych,
 4. ze zbiórek i imprez publicznych,
 5. oprocentowania rachunków bankowych i lokat, z zysków ze sprzedaży i posiadania obligacji skarbu państwa;
 6. zaciągania pożyczek i kredytów;
 7. przychodów z odpłatnej działalności statutowej;
 8. działalności gospodarczej;
 9. nawiązek i świadczeń pieniężnych zasądzonych na rzecz Fundacji przez sąd.
 10. innego rodzaju przysporzeń majątkowych.
 1. Całość dochodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczana wyłącznie na działalność statutową tj. na realizację celów pożytku publicznego.
 2. Fundacja może gromadzić swoje fundusze w walucie polskiej oraz w walutach obcych we właściwych bankach zgodnie z przepisami prawa dewizowego.
 3. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizacje celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli spadkobierców lub donatorów. Darczyńca, przekazując Fundacji środki majątkowe, może zastrzec, że środki te mają być przeznaczone na określony rodzaj działalności Fundacji. Zarząd Fundacji może nie przyjąć tego warunku. W takim wypadku Fundacja zwraca darczyńcy przekazane przez niego środki. Jeżeli przekazaniu środków nie towarzyszy określenie celu ich wykorzystania, Fundacja może przeznaczyć je na dowolny cel statutowy.

§ 9

Fundacja nie może:

 1. udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do jej członków, członków jej organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli zwanych dalej „Osobami bliskimi”,
 2. przekazywać majątku Fundacji na rzecz jej członków, członków jej organów lub pracowników oraz ich Osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
 3. wykorzystywać majątku Fundacji na rzecz jej członków, członków jej organów lub pracowników oraz ich Osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich chyba, że to wykorzystanie wynika bezpośrednio ze statutowego celu Fundacji,
 4. nabywać towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą jej członkowie, członkowie organów Fundacji lub pracownicy oraz ich Osoby bliskie, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

IV Działalność gospodarcza

§ 10

 1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji celów statutowych na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
 2. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w kraju jak i za granicą.
 3. Całkowity dochód z działalności gospodarczej przeznaczany jest na realizację celów statutowych, tj. na realizację celów pożytku publicznego.
 4. Działalność gospodarcza stanowi działalność dodatkową w stosunku do działalności pożytku publicznego wynikającej z Statutu.

§ 11

 1. Działalność gospodarcza będzie prowadzona przez wyodrębnione jednostki organizacyjne bądź bezpośrednio przez samą Fundację.
 2. Działalnością gospodarczą Fundacji może być również udział w spółce. W takiej spółce Fundację reprezentuje prezes Zarządu.
 3. Działalność gospodarczą Fundacji nadzoruje Zarząd.
 4. Działalnością gospodarczą prowadzoną w wyodrębnionych jednostkach organizacyjnych kieruje kierownik (dyrektor) jednostki.
 5. Kierowników, a których mowa w ust.4 powołuje i odwołuje Zarząd.
 6. Kierownik zakładu jest kierownikiem w rozumieniu kodeksu pracy. Jest pełnomocnikiem Zarządu, upoważnionym do wszelkich czynności związanych z kierowaniem zakładem. Do zbycia majątku trwałego lub jego obciążenia potrzebne jest odrębne, szczególne pełnomocnictwo Zarządu Fundacji.
 7. Pozostałych pracowników jednostki (zakładu) prowadzącej działalność gospodarczą zatrudnia kierownik zgodnie a udzielonymi mu przez Zarząd kompetencjami.
 8. Zakres działania zakładu oraz szczegółowy zakres uprawnień i obowiązków kierownika zakładu określa regulamin organizacyjny zakładu, uchwalony przez Zarząd Fundacji.
 9. Decyzję o likwidacji zakładu podejmuje Zarząd Fundacji, który powołuje likwidatorów i sprawuje nadzór nad ich działalnością.

§ 12

 1. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 29 września 1997 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2013 r. Nr 330 z pózn. zm.) oraz ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w sposób umożliwiający rachunkowe wyodrębnienie przychodów, kosztów i wyników każdej z form działalności: odpłatnej i nieodpłatnej działalności pożytku publicznego oraz działalności gospodarczej.
 2. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w przedmiocie:
 1. Pozyskiwanie dziko rosnących produktów leśnych, z wyłączeniem drewna (PKD – 02.30.Z),
 2. Produkcja soków z owoców i warzyw (PKD – 10.32.Z),
 3. Przetwórstwo herbaty i kawy (PKD – 10.83.Z),
 4. Wytwarzanie gotowych posiłków i dań (PKD – 10.85.Z),
 5. Produkcja artykułów spożywczych homogenizowanych i żywności dietetycznej (PKD – 10.86.Z),
 6. Produkcja pieczywa; produkcja świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek (PKD – 10.71.Z),
 7. Produkcja sucharów i herbatników, produkcja konserwowanych wyrobów ciastkarskich i ciastek (PKD – 10.72.Z),
 8. Produkcja kakao, czekolady i wyrobów cukierniczych (PKD – 10.82.Z),
 9. Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD – 10.89.Z),
 10. Produkcja cydru i pozostałych win owocowych (PKD – 11.03.Z),
 11. Produkcja pozostałych niedestylowanych napojów fermentowanych (PKD – 11.04.Z),
 12. Produkcja napojów bezalkoholowych; produkcja wód mineralnych i pozostałych wód butelkowanych (PKD – 11.07.Z),
 13. Drukowanie gazet (PKD – 18.11.Z),
 14. Pozostałe drukowanie (PKD – 18.12.Z),
 15. Produkcja wyrobów kosmetycznych i toaletowych (PKD – 20.42.Z),
 16. Produkcja olejków eterycznych (PKD – 20.53.Z),
 17. Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD – 20.59.Z),
 18. Produkcja wyrobów jubilerskich i podobnych (PKD – 32.12.Z),
 19. Produkcja sztucznej biżuterii i wyrobów podobnych (PKD – 32.13.Z),
 20. Odzysk surowców z materiałów segregowanych (PKD – 38.32.Z),
 21. Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach (PKD – 47.19.Z),
 22. Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD – 47.61.Z),
 23. Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD – 47.62.Z),
 24. Sprzedaż detaliczna nagrań dźwiękowych i audiowizualnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD – 47.63.Z),
 25. Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD – 47.75.Z),
 26. Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach (PKD – 47.89.Z),
 27. Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet (PKD – 47.91.Z),
 28. Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (PKD – 47.99.Z),
 29. Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów (PKD – 52.10.B),
 30. Wydawanie książek (PKD – 58.11.Z),
 31. Wydawanie gazet (PKD – 58.13.Z),
 32. Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (PKD – 58.14.Z),
 33. Pozostała działalność wydawnicza (PKD – 58.19.Z),
 34. Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych (PKD – 59.11.Z),
 35. Działalność post produkcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi (PKD – 59.12.Z),
 36. Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych (PKD – 59.13.Z),
 37. Działalność związana z projekcją filmów (PKD – 59.14.Z),
 38. Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych (PKD – 59.20.Z),
 39. Nadawanie programów radiofonicznych (PKD – 60.10.Z),
 40. Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych (PKD – 60.20.Z),
 41. Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD – 68.10.Z),
 42. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD – 68.20.Z),
 43. Wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego (PKD – 77.29.Z),
 44. Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD – 82.30.Z),
 45. Działalność komercyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD – 82.9),
 46. Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD – 85.59.B),
 47. Działalność wspomagająca edukację (PKD – 85.60.Z),
 48. Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD – 86.90.E),
 49. Działalność bibliotek (PKD – 91.01.A),
 50. Działalność archiwów (PKD – 91.01.B),
 51. Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna (PKD – 93.29.Z),
 52. Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (PKD – 96.02.Z),
 53. Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD – 96.09.Z).

V Władze Fundacji

§ 13

 1. Władzami fundacji są:
 1. Fundator,
 2. Rada Fundacji, która jest organem nadzorującym, kontrolnym, inicjatywnym i opiniodawczym oraz odrębnym i nie podlegającym w zakresie kontroli i nadzoru Zarządowi Fundacji;
 3. Zarząd Fundacji, który jest organem wykonawczym.
 1. Uchwały wszystkich kolegialnych organów Fundacji zapadają zwykłą większością głosów chyba, że dalsze postanowienia Statutu stanowią inaczej, przy obecności co najmniej połowy członków organu. W razie równej ilości głosów decyduje głos przewodniczącego organu.
 2. Członkowie Rady Fundacji oraz Zarządu Fundacji nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

VI Fundator i Rada Fundacji

§ 14

 1. Radę Fundacji stanowią przedstawiciele wyznaczeni przez Fundatora.
 2. [usunięto bez zmiany numeracji]
 3. Rada Fundacji jest organem kolektywnym i składa się minimum z dwóch i nie więcej niż siedmiu członków i jest wybierana na czas nieokreślony.
 4. Funkcję członka Rady można pełnić bez ograniczeń czasowych.
 5. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady oraz może wybrać wiceprzewodniczącego.
 6. Przewodniczący Rady kieruje pracami Rady, reprezentuje ja na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady.
 7. Członkostwo w Radzie wygasa na skutek:
 1. dobrowolnego wystąpienia, zgłoszonego pisemnie do Przewodniczącego Rady,
 2. sądowego pozbawienia praw publicznych lub utraty zdolności do czynności prawnych;
 3. śmierci członka,
 4. zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 10.
 1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, polegających na wystąpieniu innych niż wymienione w ust. 7 niniejszego paragrafu okolicznościach, które w sposób długotrwały uniemożliwiają bądź w znaczny sposób utrudniają pełnienie funkcji przez członka Rady Fundacji albo spowodują utratę zaufania do danego członka Rady, odwołanie członka Rady, i przez to pozbawienie go członkostwa w Radzie, może nastąpić w wyniku uchwały podjętej większością głosów przy obecności co najmniej połowy składu Rady. W głosowaniu nie bierze udziału członek Rady, którego głosowanie dotyczy.
 2. Członek Rady Fundacji nie może być równocześnie członkiem Zarządu Fundacji ani pozostawać z członkiem Zarządu Fundacji w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej.
 3. W razie powołania członka Rady Fundacji, za jego zgodą do Zarządu Fundacji lub nawiązania przez członka Rady Fundacji stosunku pracy z Fundacją – członkostwo takiej osoby w Radzie Fundacji wygasa.
 4. Członkowie Rady Fundacji nie pobierają wynagrodzenia z tytułu udziału w pracach tego organu, z wyjątkiem zwrotu uzasadnionych, udokumentowanych wydatków związanych z  uczestnictwem w pracach tych organów, w tym kosztów podróży, nie wyższych niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.

§ 15

 1. Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz w roku.
 2. Radę Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu Fundacji, złożony na  piśmie lub za pomocą telefaxu, telexu, telefonicznie, poczty elektronicznej albo w formie ustanego zawiadomienia skierowanego bezpośrednio do jej członków.
 3. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów, w razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.
 4. Jeżeli zwołanie posiedzenia Rady nie jest możliwe, Przewodniczący Rady może zarządzić  głosowanie pisemne lub elektroniczne nad projektem uchwały, rozsyłając projekt członkom Rady w formie listu lub maila.

§ 16

Do zadań Rady należy w szczególności:

 1. wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji,
 2. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Fundacji, w tym Prezesa Fundacji,
 3. ocena pracy Zarządu Fundacji, przyjmowanie corocznych sprawozdań lub bilansu i udzielanie członkom Zarządu absolutorium,
 4. kontrolowanie bieżącej działalności Zarządu Fundacji,
 5. zatwierdzanie regulaminów działalności Zarządu Fundacji,
 6. rozpatrywanie skarg dotyczących działalności Zarządu Fundacji i podległych mu jednostek organizacyjnych,
 7. wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji,
 8. nadzór nad działalnością Fundacji,
 9. podejmowanie na wniosek Zarządu Fundacji decyzji o połączeniu z inną Fundacją lub o likwidacji Fundacji.

VII Zarząd Fundacji

§ 17

 1. Zarząd Fundacji składa się z nie więcej niż pięciu członków, w tym Prezesa Zarządu, któremu przysługuje tytuł Prezesa Fundacji, i jest wybierany na czas nieokreślony.
 2. Funkcję członka Zarządu Fundacji można pełnić bez ograniczeń czasowych.
 3. Pierwszy skład Zarządu Fundacji powołuje Fundator.
 4. [usunięto bez zmiany numeracji].
 5. Członkowie Zarządu Fundacji mogą pozostawać w stosunku pracy.
 6. Wynagrodzenie członków Zarządu Fundacji określa Rada Fundacji.
 7. Umowy o pracę z pracownikami Fundacji i członkami Zarządu Fundacji podpisuje Prezes Zarządu.
 8. Zarząd Fundacji w całości lub jego poszczególni członkowie mogą być odwołani przez Radę Fundacji w drodze uchwały podjętej jednomyślnie przez wszystkich członków Rady.
 9. Zebrania Zarządu Fundacji odbywają się w razie potrzeby, nie rzadziej jednak niż 2 razy w roku.

§ 18

 1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
 2. Do zadań Zarządu Fundacji należy w szczególności:
 1. uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych,
 2. uchwalanie regulaminów,
 3. dokonywanie wyboru przedsięwzięć i projektów realizowanych i wspieranych przez Fundację w celu osiągania jej celów statutowych zgodnie z misją Fundacji, programem działalności, oraz Statutem;
 4. podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji innych organów, w tym:
 1. sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,
 2. ustalanie wielkości zatrudnienia,
 3. przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji,
 4. występowanie z wnioskiem i wyrażanie zgody w sprawie zmian statutu Fundacji, połączenia z inną Fundacją oraz likwidacji Fundacji,
 5. tworzenie i organizowanie biura Fundacji oraz niezbędnych stałych lub doraźnych jednostek i komórek organizacyjnych wraz z nadaniem regulaminu organizacyjnego i określenie zasad i zakresu działania.
 1. Zarząd Fundacji podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał – zwykłą większością głosów jego członków obecnych na posiedzeniu Zarządu Fundacji, w razie równej liczby głosów decyduje głos Prezesa Zarządu Fundacji.
 2. O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu Fundacji. Posiedzenia Zarządu Fundacji mogą być zwoływane pisemnie lub za pomocą telefaxu, telexu, telefonicznie, elektronicznie albo w formie ustanego zawiadomienia skierowanego bezpośrednio do jej członków.
 3. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.
 4. Zarząd co roku, do dnia 31 marca, zobowiązany jest przedkładać Radzie Fundacji roczne sprawozdanie z działalności Fundacji z roku poprzedniego.

VIII Rada Programowa

§ 19

 1. W ramach Fundacji może być powołana honorowa Rada Programowa.
 2. Radę Programową powołuje Rada Fundacji z grona osób i przedstawicieli instytucji cieszących się ogólnie uznanym autorytetem i prestiżem, które w trwały sposób wsparły idee i cele Fundacji.
 3. Członkowie Rady Programowej są zapraszani i mogą brać udział w posiedzeniach Rady z głosem doradczym.

IX Sposób Reprezentacji

§ 20

 1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa Prezes Zarządu jednoosobowo lub dwóch członków Zarządu działających łącznie.
 2. Zarząd może udzielić pełnomocnictwa pracownikom Fundacji, określając im zakres pełnomocnictwa do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji, a także powoływać pełnomocników do prowadzenia spraw określonych pełnomocnictwem i w tym zakresie do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji.

X Zmiana Statutu

§ 21

Zmian w statucie Fundacji dokonuje Zarząd Fundacji za zgodą Rady Fundacji. Zmiany statutu mogą dotyczyć celów, dla realizacji których Fundacja została ustanowiona i określonych w akcie założycielskim. Dopuszczalna jest zmiana osoby Fundatora, jako osoby, której Statut przyznaje określone uprawnienia i rolę w Fundacji. Zmiana Fundatora następuje poprzez oświadczenie dotychczasowego Fundatora o wskazaniu nowego Fundatora. Nowym Fundatorem może być osoba fizyczna lub osoba prawna.

XI Połączenie z inną fundacją

§ 22

 1. Fundacja może połączyć się z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
 2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.

§ 23

W sprawach połączenia z inną Fundacją właściwy jest Zarząd, przy czym jego decyzje zapadają w drodze jednomyślnej uchwały i dla swej skuteczności wymagają zatwierdzenia przez Radę Fundacji.

XII Likwidacja Fundacji

§ 24

 1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
 2. Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Rada Fundacji.

§ 25

Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały, która w celu wywołania skutków prawnych wymaga zatwierdzenia przez Radę Fundacji.

§ 26

Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Rady Fundacji na rzecz działających w Rzeczpospolitej Polskiej fundacji o zbliżonych celach.

XII Postanowienia końcowe

§ 27

 1. Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy do spraw środowiska.
 2. Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji przez Sąd Rejonowy dla miasta Krakowa.